Giovedì 230519

2x (Hang High Squat Snatch + HSS + OHS) @50%
2x ( ) @60%
2x ( ) @70%

Skill: KB/DB HC&PP

For Time (15′)
300mt Run
30 A. Swing (24/16)
300 mt Run
60 B. Lunges
300 mt Run
30 KB/DB HC&PP  (20/16)
300 mt Run
60 Squat